kişisel verilerin korunması

Kişisel Veri, Özel Nitelikli Kişisel Veri ve Verilerin Korunması

Kişisel veri

kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri olarak değerlendirilmelidir.

 – Kişinin doğrudan kimliğini gösterebilir,

–  Kişinin kimliğini doğrudan göstermemekle birlikte, herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayabilir.

–  Bir şirketin ticaret unvanı ya da adresi gibi tüzel kişiliğe ilişkin bilgiler (bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecekleri durumlar haricinde) kişisel veri sayılmayacaktır.

Özel Nitelikli Kişisel veri

özel nitelikli kişisel veri

Özel nitelikli kişisel veriler, öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası ile ya da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (mad.6) sayılan sınırlı hallerde işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ile temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. Kişinin verilerinin geleceğini bizzat kendisinin belirleme hakkını ifade eder. Temelde verilerin değil, bu verilerin ilişkili olduğu kişilerin korunmasını amaçlamaktadır. Başka bir ifade ile verilerin korunması; kişileri, onlar hakkındaki verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da otomatik olmayan yollarla işlenmesinden doğacak zararlardan koruma amacına yönelmiş ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilkelerde somutlaşmış idari, teknik ve hukuki önlemleri ifade eder.

Kişisel Verilere örnekler:

 • Adı, soyadı
 • Doğum tarihi ve doğum yeri
 • Telefon numarası
 • Motorlu taşıt plakası
 • Sosyal güvenlik numarası
 • Pasaport numarası
 • Özgeçmiş
 • Resim,
 • Görüntü,
 • Ses kayıtları
 • Parmak izleri
 • Etkileşimde bulunulan kişiler
 • Grup üyelikleri
 • E-posta adresi
 • İkamet adresi
 • Hobiler
 • Tercihler
 • Aile bilgileri
 • Sağlık bilgileri
 • Bordro
 • Fatura
 • Banka dekontları
 • Kredi kartı ekstreleri
 • Nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Kullanıcı işlem kayıtları
 • Mektup, davet yazıları gibi yazılar/kayıtlar içinde yer alan veriler
 • Kişiyle ilişkili, müşteri şikayet raporları, çalışan performans değerlendirme raporları, mülakat değerlendirme raporları
 • ………

Özel Nitelikli Kişisel Veriler:

Kişilerin;

 • Irkı, etnik kökeni
 • Siyasi düşüncesi, felsefi inancı
 • Dini, mezhebi veya diğer inançları
 • Kılık ve kıyafeti
 • Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği
 • Sağlığı, cinsel hayatı
 • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri
 • Biyometrik ve genetik veriler.

Belirtilen bu özel nitelikli kişisel verilerin kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir.