suçlar ve cezai yaptırımlar

Kişisel Verilere İlişkin Suçlar ve Cezai Yaptırımlar

Kişisel verilere ilişkin suçlar ve cezai yaptırımlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‘nun ilgili hükümlerine (md. 135-140) atıf yapılmak suretiyle düzenlenmiştir. Buna göre;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu/Mad:135

 • Suç: Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme.
 • Hapis Cezası: Bir yıldan üç yıla kadar.
 • Ceza artırımı: Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu/Mad:136

 • Suç: Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren.
 • Hapis Cezası: İki yıldan dört yıla kadar.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu/Mad:137

 • Yukarıda belirtilen suçlar için, suç kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle veya belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenirse, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu/Mad:138

 • Suç: Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde.
 • Hapis Cezası: Bir yıldan iki yıla kadar.
 • Ceza artırımı: Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu/Mad:139

 • Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu/Mad:140

 • Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.